Menu
EUR
  • Let's create smiles
  • Hoge kwaliteit handgemaakte klompen
  • Gratis verzending
  • Gratis retour

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENT

Van:
• Arboss B.V. merkhouder van Skolys Clogs
• Nieuweweg 172
• gevestigd en kantoorhoudende te 6603 BT te Wijchen

hierna te noemen: Arboss.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
◦ Arboss: de gebruiker van de algemene voorwaarden; Arboss B.V.
◦ niet-consument: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
◦ koper: niet-consument.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Arboss en een koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden, en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Arboss, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

ARTIKEL 3. OFFERTES, AANBIEDINGEN, OPDRACHTEN

1. Offertes van Arboss zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte.
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Arboss niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van gebruikers offerte.
3. In offertes van door Arboss genoemde levertijden en andere voor door Arboss te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
4. Door Arboss opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings- en servicekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.
5. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.
6. Arboss is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

ARTIKEL 4. LEVERING

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek. Wanneer er als leveringsconditie één van de ‘Incoterms’ is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.
2. De opgegeven levertijden en termijnen voor uitvoering van diensten zullen nimmer zijn de beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding van de levertijd zullen wij eerst in verzuim geraken na schriftelijke ingebrekestelling. Wij zijn gerechtigd een order in gedeelten te leveren welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.
3. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
4. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

ARTIKEL 5. LEVERTIJD

1. De door Arboss opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
2. Bij niet tijdige levering dient de koper gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Arboss een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
3. De door Arboss opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

ARTIKEL 6. DEELLEVERINGEN

• Het is Arboss toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is gebruiker bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 7. TECHNISCHE EISEN ENZ.

1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Arboss er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.
2. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

ARTIKEL 8. MONSTERS, MODELLEN EN VOORBEELDEN

• Indien door Arboss een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

ARTIKEL 9. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

1. Een overeenkomst tussen Arboss en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:
◦ indien na het sluiten van de overeenkomst aan Arboss omstandigheden ter kennis komen die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
◦ indien Arboss de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.
◦ In genoemde gevallen is Arboss bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Arboss schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Arboss zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Arboss bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 10. GARANTIE / KLACHTEN

1. Arboss garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering.
◦ De garantie geldt niet voor gebruikersschade en/of slijtage, wat niet onder productie fouten valt.
◦ Retourneren van producten waarbij zich na aankoop een productiefout heeft voorgedaan is mogelijk indien deze producten compleet worden geretourneerd en de productiefout door Arboss wordt geconstateerd. De koper dient voor het retourneren te overleggen met Arboss en schriftelijk de reclamatie te omschrijven. Deze omschrijving dient bijgevoegd te worden bij de retourgoederen.
2. Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak.
◦ Arboss kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling danwel het niet juist opvolgen van instructies.
4. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan, dat verzorgingsproducten geschikt moeten zijn voor geleverde materialen en dat materialen met natuurlijke eigenschappen, indien deze vochtig worden, op natuurlijke wijze moeten kunnen drogen, dus niet extra verwarmen.
5. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.

ARTIKEL 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door Arboss geleverde zaken blijven het eigendom van gebruiker totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Arboss gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
2. De door Arboss geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Arboss danwel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Arboss haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Arboss zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
6. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

ARTIKEL 12. GEBREKEN; KLACHTTERMIJNEN

1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken.
Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
◦ of de juiste zaken zijn geleverd;
◦ of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene;
◦ of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan gebruiker te melden.
3. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan Arboss
4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Arboss worden geretourneerd.
6. Klachten/ bezwaren over facturen dienen 14 dagen voor de uiterste betalingsdatum aan Arboss in kennis worden gesteld

ARTIKEL 13. PRIJS/PRIJSVERHOGING

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen:
◦ in Euro’s
◦ exclusief BTW
◦ op basis van door gebruiker gehanteerde minimum hoeveelheden
◦ exclusief transportkosten
◦ af fabriek
2. Indien Arboss met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Arboss niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.
3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 14. EMBALLAGE

• N.V.T.

ARTIKEL 15. BETALING

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen netto na factuurdatum op een door Arboss aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Verrekening door de wederpartij / koper is niet toegestaan tenzij wij de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk hebben erkend.
2. Na het verstrijken van 14 dagen netto na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de koper jegens Arboss onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 16. KREDIETBEPERKING

• Arboss is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.

ARTIKEL 17. INCASSOKOSTEN

1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:
◦ over de eerste € 6.500,00: 15%
◦ over het meerdere tot € 13.000,00: 10%
◦ over het meerdere tot € 32.500,00: 8%
◦ over het meerdere tot € 130.000,00: 5%
◦ over het meerdere: 3%
2. Indien Arboss aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 18. AANSPRAKELIJKHEID

• Arboss is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 9 (Garantie) van deze voorwaarden.
2. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Arboss of haar ondergeschikten;
3. De aansprakelijkheid van Arboss is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Arboss in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Arboss aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Arboss beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

ARTIKEL 19. OVERMACHT

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Arboss geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Arboss niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Arboss daaronder begrepen.
2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Arboss opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Arboss niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien Arboss bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 20. FAILLISSEMENT

1. Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichtingen welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van de wederpartij of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in het verzuim te zijn en zijn wij naar onze keuze gerechtigd, zonder enige verplichtingen tot schadevergoeding en onverminderd de ons verder toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling, of rechtelijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Wij zijn in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het ons toekomende te vorderen.

ARTIKEL 21. GESCHILLENBESLECHTING

• De rechter in de woonplaats van Arboss is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Arboss het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

ARTIKEL 22. TOEPASSELIJK RECHT

• Op elke overeenkomst tussen Arboss en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 23. WIJZIGING EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

• Deze voorwaarden zijn te vinden op www.arboss.nl en direct opvraagbaar per e-mail [email protected].
• Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »